Informace o ochraně osobních údajů

Tento dokument pojednává o pravidlech ochrany osobních údajů, jak je vykonává Tomáš Konvičný, IČ: 09316728, Svatoplukova 2475/39 Prostějov

Správce údajů

Správcem údajů je Tomáš Konvičný a při nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Jak nás můžete kontaktovat

V případě, že budete mít dotazy a žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese Info@konvicnytomas.cz

Zpracovávané údaje

Při nákupu produktů nebo služeb shromažďujeme tyto údaje:

jméno a příjmení, případně obchodní firmu

fakturační, případně dodací adresu

IČ, případně DIČ

e-mailovou adresu,

telefonní číslo

Tyto údaje shromažďujeme po dobu 10 let od poslední objednávky, z důvodů splnění zákonné povinnosti vedení účetní evidence.

Při registraci k bezplatnému zasílání informací o článcích, produktech, službách anebo akcích shromažďujeme tyto údaje:

emailovou adresu,

a v některých případech také jméno a příjmení, jež je uvedeno v jednotlivých registračních formulářích.

Tyto údaje shromažďujeme po dobu nezbytnou k poskytnutí daných informací a uvedenou v registračním formuláři anebo po dobu 5 let od data registrace, pokud nebude v registračním formuláři uvedeno jinak.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu zpracováváme za účelem dodání objednaného produktu a související komunikace, a k vystavování účetních a daňových dokladů a následně vedení účetní a daňové evidence. Některé z těchto údajů, zejména e-mailovou adresu a v některých případech také jméno nebo příjmení, využíváme pro zasílání informací o zveřejněných článcích nebo produktech souvisejících se zakoupeným produktem nebo službou, a to na základě “oprávněného zájmu”. Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

Osobní údaje, zejména e-mailová adresa a v některých případech jméno a příjmení, poskytnuté při registraci k odběru informací elektronickou poštou o zveřejněných článcích anebo k zaslání informací o produktu, službě nebo akci jsou zpracovávané za účelem poskytnutí takových informací.

Příjemci těchto oznámení se mohou ze zasílání podobných informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.

E-mailová́ adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit jako kontaktní adresa pro veškerou komunikaci, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zpracování osobních údajů a předání třetím stranám

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně.

Zpracování provádí zaměstnanci Tomáš Konvičný, přičemž zaručujeme, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využíváme systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli “zpracovatele” údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty:

Wedos.com

WordPress

Microsoft

Google LLC

Poskytovatel externích účetních

LinkedIn

Facebook Inc.

případně další poskytovatelé systémů, aplikací a služeb, které v současné chvíli nevyužíváme.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly a antivirovou ochranou.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“, které se ukládají na vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě̌ vašeho souhlasu.

Práva subjektu údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,

požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,

požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím online anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu.

Platnost od 1. 1. 2021.